Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek rodzinny

Czcionka:

Komu przysługują świadczenia rodzinne:
1. obywatelom polskim
2. cudzoziemcom - pod warunkiem:
· zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
· wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu,
· przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
· przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Osoba wymienione powyżej w trakcie okresu zasiłkowego w którym pobiera świadczenia musi zamieszkiwać· na terenie Rzeczpospolitej Polskiej chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Jak uzyskać zasiłek rodzinny i dodatki:
· Zasiłek rodzinny jest przyznawany na wniosek jednego z rodziców dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka lub osoby uczącej się.
· Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.
· Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października, wnioski można składać· od dnia 1 września.
· Składając wniosek na nowy okres zasiłkowy osoby, które złożą wnioski w miesiącu wrześniu mają gwarantowaną wypłatę świadczeń w miesiącu listopadzie, osobom które złożą wnioski o przyznanie świadczeń w miesiącach październik-listopad świadczenia są wypłacane najpóźniej do końca grudnia.
· Składając wniosek w czasie trwania okresu świadczeniowego świadczenia są przyznawane od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca października, czyli końca okresu zasiłkowego.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
3. osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom:
1. do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
2. w trakcie nauki przez dziecko w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie 21 roku życia,
3. do 24 roku życia dziecka , jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dochód na jednego członka rodziny uprawniający do pobierania świadczenia nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.
Aktualna wysokość zasiłku rodzinnego oraz poszczególnych dodatków wynosi:

Zasiłek rodzinny:
1. dla dziecka do 5- tego roku życia - 95,00 zł,
2. dla dziecka między 5- tym a 18-tym rokiem życia - 124,00 zł,
3. dla dziecka powyżej 18-tego roku życia - 135,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
· urodzenia dziecka - 1000,00 zł (jednorazowo),
· opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł,
· samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł lub 386,00 zł
· wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł,
· kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5- tego roku życia 90,00 zł, powyżej 5- tego roku życia 110,00 zł,
· rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł,
· podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły - 113,00 zł, w związku z dojazdem z miejscowości zamieszkania do miejscowości w której jest siedziba szkoły - 69,00 zł.

Dane kontaktowe:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7

tel./fax (81) 50 14 481

tel. kom.  513 163 393  pracownicy socjalni (pokój nr 213)

513 177 989  pracownicy socjalni (pokój nr 214)

669 816 189   świetlica środowiskowa

e-mail: mops@naleczow.pl

www.naleczow.naszops.pl


NIP: 716-19-19-634


REGON: 004206170

Zegar

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny