Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Prawne

Czcionka:

Świetlica Środowiskowa
ul. Głębocznica 23a, 24-150 Nałęczów
Poniedziałek-Piątek 8:00-13:00
tel. (81) 710-46-30
 
Punkt prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie.
Do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uprawnione są osoby fi­zyczne, które:
- nie ukończyły 26 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny - okazanie ważnej Karty Dużej Rodziny, o któ­rej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
- w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nie­należnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobo­wiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia) - na podstawie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
- uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1991 r. o kombatan­tach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powo­jennego - na podstawie zaświadczenia, o którym mowa powyżej,
- posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa - na podstawie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana po­szkodowanego,
- w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszko­dowany) - złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługują­cych jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
-  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygoto­wawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo­administracyjnym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo­administracyjnym.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 

Dane kontaktowe:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7

tel./fax (81) 50 14 481

tel. kom.  513 163 393  pracownicy socjalni (pokój nr 213)

513 177 989  pracownicy socjalni (pokój nr 214)

669 816 189   świetlica środowiskowa

e-mail: mops@naleczow.pl

www.naleczow.naszops.pl


NIP: 716-19-19-634


REGON: 004206170

Zegar

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny