Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie rodzicielskie

Czcionka:
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zleceń i umów o dzieło). Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
 
Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).
 
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez okres 52 tygodni od urodzenia dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.
 
Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
 
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.
O świadczenie rodzicielskie może ubiegać się :
1) matka lub ojciec dziecka (przy czym ojciec dziecka może się ubiegać o w/w świadczenie nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez matkę dziecka 14 tygodni pobierania świadczenia lub wcześniej niż w w/w terminie w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka),
2) opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie tego dziecka), w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia (a  w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia).
3) rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia (a  w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia).
4) osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia (a  w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia).
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000 zł miesięcznie (netto)  od dnia porodu (dotyczy rodziców dziecka) lub od dnia objęcia dziecka opieką lub od dnia przysposobienia dziecka - przez okres:
1)      52 tygodni  - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
2)      65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
3)      67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci  przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
4)      69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci  przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
5)      71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci  przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
W przypadku, gdy matka dziecka  pobiera zasiłek dla osób bezrobotnych, lub urodziła dziecko w ciągu miesiąca po zakończeniu pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla osób bezrobotnych  - świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia rodzicielskiego (tj. 1.000 zł) a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy.
W przypadku, gdy świadczenie przysługuje za niepełny miesiąc kwotę przysługującego świadczenia ustala się dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje, zaokrąglając do 10 groszy w górę.
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
1)      Co najmniej jeden z rodziców lub opiekun faktyczny lub rodzina zastępcza otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,
2)      Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców dziecka lub osoby, która przysposobiła dziecko,
3)      Jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, lub rodzina zastępcza, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,
4)      W związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do: świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
5)      Rodzicom przysługuje za granicą świadczenie  o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Jeżeli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką (w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej)  prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka.
Jeżeli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony w terminie po upływie 3 miesięcy (ale nie później niż w okresie odpowiednio 52 tygodni, 65 tygodni, 67 tygodni, 69 tygodni lub 71 tygodni), licząc od dnia urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką (w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej)  prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
W przypadku ojca dziecka sprawującego opiekę nad dzieckiem – w/w termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego przez matkę dziecka, lub od dnia  śmierci matki dziecka lub od dnia porzucenia dziecka przez matkę.
 
Przepisy dotyczące osób, które przed dniem 1 stycznia 2016 r. urodziły lub przysposobiły dziecko lub objęły dziecko opieką:
- świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia 1 stycznia 2016 r. aż do dnia upływu okresu od 52 tygodni do 71 tygodni (w zależności od ilości dzieci objętych opieką lub urodzonych podczas jednego porodu) - licząc od dnia porodu lub przysposobienia dziecka lub objęcia go opieką

 

- jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od 01.01.2016 r. prawo do świadczenia rodzicielskiego będzie ustalone od dnia 01.01.2016 r., natomiast  w przypadku złożenia wniosku po upływie 3 miesięcy od dnia 01.01.2016 r. prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. 

 

Dane kontaktowe:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7

tel./fax (81) 50 14 481

tel. kom.  513 163 393  pracownicy socjalni (pokój nr 213)

513 177 989  pracownicy socjalni (pokój nr 214)

669 816 189   świetlica środowiskowa

e-mail: mops@naleczow.pl

www.naleczow.naszops.pl


NIP: 716-19-19-634


REGON: 004206170

Zegar

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny