Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia szkolne

Czcionka:

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym, którą przyznaje się na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Nałęczów” przyjętego uchwałą Nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 grudnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Poz. 386), zmienionego uchwałą Nr XI/67/15 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29 października 2015r.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1.  a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

2. całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych,

3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkonych.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

 

Stypendium szkolne udzielane jest  jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat. Stypendia szkolne mogą być realizowane przez zwrot uprzednio dokonanych i zaakceptowanych wydatków po przedstawieniu imiennych (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia) rachunków, faktur, imiennych biletów miesięcznych, kwitariuszy, dowodów wpłat KP, potwierdzających poniesienie wydatków. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami i wyjazdami można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty. 

 

Wniosek o stypendium szkolne składa się jeden raz w roku szkolnym w terminie od 1 do 15 września na cały rok szkolny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nałęczowie pok. 204.

 

 

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

W roku szkolnym 2017/2018 kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514 zł. 

 

 

 

 
 
 
 
KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI
W STYPENDIUM SZKOLNYM
 
1. Zakup pomocy dydaktycznych tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania
ucznia, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne,
chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze
edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe.
2. Zakup tornistra (plecak szkolny), obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego, strój
sportowy na lekcje wychowania fizycznego, stroju na basen (strój kąpielowy, klapki, okulary
pływackie, czepek).
3. Związane z nauką zawodu - ubranie robocze wymagane przez szkołę, przybory i materiały do
nauki zawodu.
4. Koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających
zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
5. Artykuły szkolne: bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki,
długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier
milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne
materiały związane ze specyfiką szkoły.
6. Koszty zakupu drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tusz i papier do drukarki.
7. Koszty zakupu Komputera,(stacjonarny, laptop, notebook, tablet), oprogramowania systemowego,
części oraz akcesoria do komputera, nośniki danych.
8. Koszty zakupu instrumentu muzycznego wymaganego przez szkołę.
9. Koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych, czesne za naukę
w szkole, opłata za egzamin.
10. Koszty dojazdu do szkoły (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).
11. Koszty zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji, opłaty za czesne, posiłki w stołówce
internatu lub szkoły, koszty związane z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji
zbiorowej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).
12. Koszty pobytu na tzw. "zielonej szkole", bądź innych wyjazdach- w tym wycieczki o charakterze
edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru.
 
 
 

Dane kontaktowe:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7

tel./fax (81) 50 14 481

tel. kom.  513 163 393  pracownicy socjalni (pokój nr 213)

513 177 989  pracownicy socjalni (pokój nr 214)

669 816 189   świetlica środowiskowa

e-mail: mops@naleczow.pl

www.naleczow.naszops.pl


NIP: 716-19-19-634


REGON: 004206170

Zegar

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny