Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie pielęgnacyjne

Czcionka:

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom rezygnującym z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoba podejmująca się opieki nad osobą niepełnosprawną powinna być zobowiązana do alimentacji zgodnie z Kodeksem rodzinno-opiekuńczym lub być jej opiekunem faktycznym lub być osobą inną niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, jednocześnie ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie.
· Świadczenie przysługuje w kwocie 1.477,00 zł miesięcznie (od dnia 1 stycznia 2018 r.).
· Prawo do świadczenia ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny.

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
· osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
· osoba wymagająca opieki:
· pozostaje w związku małżeńskim,
· została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
· osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
· osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
· na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?
· Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane na wniosek osoby podejmującej się opieki nad osobą niepełnosprawną.
· Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy
· Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest na okres trwania orzeczenia niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (do ostatniego dnia miesiąca w którym kończy się orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).
· W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy - licząc od dnia wydania orzeczenia - to prawo do świadczenia ustalane jest od miesiąca w którym został złożony wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata, następuje na wniosek osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych.
Formularze wniosków i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych udostępnia organ prowadzący postępowanie w tych sprawach oraz wypłacający świadczenia rodzinne tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie.

Dane kontaktowe:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7

tel./fax (81) 50 14 481

tel. kom.  513 163 393  pracownicy socjalni (pokój nr 213)

513 177 989  pracownicy socjalni (pokój nr 214)

669 816 189   świetlica środowiskowa

e-mail: mops@naleczow.pl

www.naleczow.naszops.pl


NIP: 716-19-19-634


REGON: 004206170

Zegar

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny